Om os

MÆRK koordinerer den samlede nationale indsats mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, så flere borgere i Danmark kan opleve frihed, lighed og selvbestemmelse.

Kort om MÆRK

MÆRK er forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge- og Integrationsministeriet. MÆRK erstatter SIRIs hidtidige kontor Forebyggelse og Medborgerskab og overtager kontorets ansvarsområder.

MÆRK har ansvaret for den overordnede koordinering og udvikling af indsatser på nationalt niveau. Negativ social kontrol kan ske i familien eller blandt børn og unge både i og uden for skoletid. Den kan ske på uddannelsesstedet, på arbejdspladsen eller på jobcenteret. Den kan komme til udtryk ved trusler, tvang eller udøvelse af vold. Der er altså tale om en problematik, som kan brede sig over flere ministerområder. Det er MÆRKs ansvar at opbygge og løbende understøtte et tæt samarbejde med de relevante ministerier og øvrige myndigheder.

Baggrunden for oprettelsen af MÆRK

I regeringsgrundlaget (2022) fremgår det, at regeringen ønsker et større og vedholdende fokus på opgøret med negativ social kontrol. Regeringen ønsker at styrke den forebyggende indsats for bedre at kunne hjælpe, oplyse og beskytte de udsatte.

Se regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark hos Finansministeriet

I forlængelse af denne udmelding valgte Udlændinge- og Integrationsministeriet at oprette Nationalt Center mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK), som formelt trådte i kraft 1. januar 2024.

MÆRKs opgaver

MÆRK har ansvaret for en række konkrete opgaver, hvoraf nogle er videreført fra kontoret Forebyggelse og Medborgerskab, mens andre er nye.

Rådgivning til fagprofessionelle

Fagfolk i kommuner og andre myndigheder samt civilsamfundet kan kontakte MÆRK for at få videns- og erfaringsbaseret rådgivning om forebyggelsesindsatsen. En vigtig rådgivningsindsats er Rejseholdet.

Læs mere om Rejseholdet

Kurser og kompetenceudvikling til fagprofessionelle

MÆRK tilbyder kurser og uddannelser samt seminarer, temadage og netværksmøder til medarbejdere og ledere i kommuner og andre myndigheder samt civilsamfundet.

Se oversigt over MÆRKs kommende arrangementer

Sikkerhedskonsulenterne

MÆRK står for sekretariatsbetjening af Sikkerhedskonsulenterne, som rådgiver om æresrelaterede konflikter og genopdragelsesrejser.

Læs mere om Sikkerhedskonsulenterne

Styrket samarbejde mellem kommuner og politikredse

MÆRK skal styrke samarbejdet mellem landets kommuner og politikredse, særligt i de mere alvorlige sager, hvor liv er på spil.

Formidling af viden og værktøjer samt styrket vidensfunktion

MÆRK formidler forskningsbaseret viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Desuden udarbejder MÆRK materialer til fagfolk, fx til brug i deres undervisning og vejledning. MÆRK skal derudover arbejde for at styrke indsamlingen af viden og data, fx om genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold samt om offentligt ansattes evt. medvirken til negativ social kontrol.

Se oversigt over MÆRKs publikationer og materialer

Årlig handlingsplan

Som noget nyt skal MÆRK udarbejde en årlig handlingsplan om indsatsen for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Handlingsplanen skal samle op på igangsatte og gennemførte indsatser samt præsentere planlagte indsatser og prioriteter for det kommende år. Formålet er at sikre en klar og koordineret retning for forebyggelsesindsatsen. Den første handlingsplan forventes klar i begyndelsen af 2025.

Styrket fokus på børn og unge

MÆRK skal igangsætte og koordinere et styrket fokus på børn og unge, som er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Dette indebærer en langt mere dybdegående indsat på landets skoler og ungdomsuddannelser, hvor alt for mange oplever negativ social kontrol fra familier og omgangskreds.